Roberto Estrada Bourgeois
Ein Modigliani aus KubaWeiter